หน้าแรก

เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Governance Forum) เป็นเวทีกลางสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นหนักไปที่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต เป็นเวทีที่ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

องค์กรร่วมจัด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ