สื่อออนไลน์ : ความหวัง…บทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ

สื่อออนไลน์ : ความหวัง…บทบาท
ในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ

เวลา : 15:15-16:45 น.
สถานที่ : ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เวทีเสวนา

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การวางกรอบนโยบายของรัฐ และการออกกฎกติกาต่างๆ มีความชอบธรรม และได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แก้ปัญหาได้ถูกจุด และไม่สร้างผลกระทบที่ผู้มีอำนาจอาจคาดไม่ถึง

ในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกขึ้น กรอบระยะเวลาการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีไม่มาก ทุกฝ่ายต้องรีบเร่งทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด ทำให้การรับฟังความคิดเห็น และการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นถูกจำกัดไปด้วย ขณะที่ประชาชนชาวไทยซึ่งผ่านความขัดแย้งทางการเมืองมามากมายต่างก็ให้ความหวังกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้และตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่องทางการมีส่วนร่วมนั้นกลับไม่ชัดเจน

“โลกออนไลน์” เป็นพื้นที่สื่อใหม่ที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิต และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะพิเศษที่สำคัญของโลกออนไลน์ คือ เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสาร แต่เป็นผู้ส่งสารได้ด้วยในขณะเดียวกัน การแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนโลกออนไลน์นั้นเป็นไปในแนวระนาบ คือ ถูกจำกัดโดยระบบให้มีคุณค่าและมีน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ในโลกปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตยังเข้าถึงยังทุกบ้านทุกครัวเรือน สามารถรับและส่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ในสถานการณ์ที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในโลกออฟไลน์ทำงานไม่ทัน สื่อออนไลน์จึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเรียนรู้ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเท่าเทียม หากมีระบบการจัดการความคิดเห็นที่เป็นกิจจะลักษณะ สื่อออนไลน์อาจเป็นเครื่องมือที่สร้างพื้นที่ให้เสียงของประชาชนมีน้ำหนักและมีความหมายต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอื่นๆ ที่อาจตามมาในอนาคตก็เป็นได้

วิทยากร : (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

This entry was posted in igf2015. Bookmark the permalink.