สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์

สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์
เวลา : 13:15-14:45 น.
สถานที่ : ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สถานการณ์การใช้มาตรา 112 มีเพิ่มขึ้นมาก จากการสำรวจขององค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่ามีจำนวนโดยเฉลี่ยแล้ว 109 คดีต่อปี โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2550 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทำให้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ พนักงานอัยการได้ฟ้องข้อหา ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเข้าไปอีก 1 ข้อหานอกจากข้อหา 112 ตามปกติ ทำให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษทั้งสองข้อหา ทำให้ผู้ต้องหาที่เป็นนักโทษทางความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีก

โดยภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 เพื่อห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์ ประกอบกับการใช้กฎอัยการศึกควบคุมการแสดงออกของประชาชนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้กฎหมายมาตรา 112 ส่งผลให้ประชาชน จำนวนกว่า 70 คน ถูกดำเนินคดี เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 38 คดี และ 25 คนอยู่ในเรือนจำ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร ร่วมกับ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตาม สถานการณ์การจับกุมและการพิจารณาคดีทางอาญา ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก เห็นว่า สถานการณ์การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกระทบกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างใกล้ตัวประชาชน จึงเห็นควรในการจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตระหนักถึงความอันตรายใกล้ตัว ผลเกิดขึ้นและปรับปรุงพฤติกรรมออนไลน์ของตนเอง

วิทยากร :

คุณธนาธร ทนานนท์
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อานนท์ ชวาลาวัณย์
คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

คุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

คุณจุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา
ดำเนินรายการ

This entry was posted in igf2015. Bookmark the permalink.