สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ และสาธิตการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์
และสาธิตการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
เวลา : 15:15-16:45 น.
สถานที่ : ห้อง 410 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เสวนาแลกเปลี่ยนพร้อมการสาธิต

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างผลกระทบและปัญหาให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและประเทศในวงกว้าง ครอบคลุมถึงปัญหาหลายส่วน เช่น เศรษฐกิจ และอาชญากรรม เป็นต้น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเตรียมพร้อมแนวทางเตรียมพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เพื่อผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้บนอินเทอร์เน็ต และหลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจก่อนให้เกิดปัญหาทั้งตนเองและผู้อื่นได้

วิทยากร :

คุณอรรถวิทย์ ฮุง สำนักความมั่นคงปลอดภัย ส่วนงาน ThaiCERT

คุณพรพรหม ประภากิตติกุล ผู้ช่วยผู้จัดการงานวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์

This entry was posted in igf2015. Bookmark the permalink.