ความ(จำเป็น)ที่ต้อง “เป็นกลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์

ความ(จำเป็น)ที่ต้อง “เป็นกลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์

เวลา : 10:45-12:15 น.
สถานที่ : ห้อง 313  ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

การดำเนินกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากยุคแรกเริ่มเป็นอย่างมาก จากเดิมดำเนินการโดยรัฐ แต่ปัจจุบันเอกชนดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่รัฐมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้กำกับกิจการ

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญประการหนึ่งคือ แนวคิดว่าด้วย “Net Neutrality” หรือ ความเป็นกลางของเครือข่าย ซึ่งมีมุมมองว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง ผู้ให้บริการจึงควรให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกชนิดแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าบริการนั้นจะเป็นบริการอะไร

แนวคิดนี้ ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการให้สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มจะตกมาสู่ผู้บริโภค

ผู้สนับสนุน “Net Neutrality” มองว่าแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียม ไม่ต้องถูกกีดกันการเข้าถึงด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับประเทศไทย สำนักงานกสทช.ในฐานะองค์กรกำกับกิจการโทรคมนาคม ที่มีหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม จึงมีความสนใจจะหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ถึงประเด็นความเป็นกลางของเครือข่าย ว่าควรจะมีแนวทางกำกับอย่างไรจึงจะเหมาะสม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง

วิทยากร :

คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

คุณอนันต์ รัชตมุทธา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คุณธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

คุณสุภิญญา กลางณรงค์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คุณวสุ คุณวาสี
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

คุณยรรยง เต็งอำนวย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คุณพิชิต  แก้วมาคูณ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน

This entry was posted in igf2015. Bookmark the permalink.