กำหนดการ

เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
Thailand Internet Governance Forum #THIGF

23 ก.ค. 2558 9:30-17:30 @ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา ห้อง 313 (ห้องใหญ่) ห้อง 312 ห้อง 409 ห้อง 410
08:30-09:30 ลงทะเบียน
09:30-09:45 เปิดงาน
แนะนำการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
09:45-10:30 ใคร (ควร) กำกับ
อินเทอร์เน็ต?
10:45-12:15 ความ(จำเป็น)ที่ต้อง
“เป็น กลาง”
ในยุคผู้บริโภคออนไลน์
อินเทอร์เน็ตภาษาไทย: ก้าวข้าม
ช่องว่างทางภาษา เพิ่มการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต
การป้องกันเนื้อหา
ที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน :
บทบาทหน้าที่ใคร?
ความเป็นส่วนตัวในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล : ชื่อเสียง ข้อมูล
และการตลาดออนไลน์
12:15-13:15 พักเที่ยง
13:15-14:45 กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต:
เป็นเรื่องของทุกคน
สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์ Cybersex : เมื่อเรื่องเพศ
ก้าวข้ามพรมแดน
EPUB ทางเลือกใหม่ของการทำหนังสือยุคดิจิทัล
15:15-16:45 ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล “Innovation with Data” การเข้าถึงที่เข้าไม่ถึง
(web accessibility)
สื่อออนไลน์:
ความหวัง…บทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ
สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์และ
สาธิตการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
17:00-17:30 สรุปเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาล
อินเทอร์เน็ตฯ
Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น