08 ก.ค.

ใคร (ควร) กำกับอินเทอร์เน็ต?

ใคร (ควร) กำกับอินเทอร์เน็ต?

เวลา : 09:45-10:30 น.
สถานที่ : ห้อง 313 ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ยิ่งเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตของคนและกิจการต่างๆ การกำกับอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งซับซ้อน การตัดสินใจใดๆ จะส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะหาคำตอบร่วมกัน ว่า “วิธีการใด” และ “ใคร” ที่จะหมาะสม

กระบวนการ “อภิบาล” (governance) ในแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (multi-stakeholders) ได้มีโอกาสเข้าร่วม จะเป็นคำตอบให้กับการกำกับกิจการอินเทอร์เน็ตหรือไม่? การเข้าร่วมดังกล่าวจะมีโครงสร้างอย่างไรหรือในเรื่องใดใครควรจะมีบทบาทนำ? หรือจริงๆ แล้วเราไม่ควรกำกับอินเทอร์เน็ตเลย?

วิทยากร :

สฤณี อาชวานันทกุล

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

วรรณวิทย์ อาขุบุตร

คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

สุภิญญา กลางณรงค์

คุณสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เอกสาร :

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-04

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/

อ้างอิงรูปภาพ :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล http://image.bangkokbiznews.com/
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ http://img.tnews.co.th
คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร https://www.etda.or.th/wanawit-ahkuputra-deputy-executive-director.html

Share Button
08 ก.ค.

การเข้าถึงที่เข้าไม่ถึง (web accessibility)

การเข้าถึงที่เข้าไม่ถึง (web accessibility)

เวลา : 15:15-16:45 น.
สถานที่ : ห้อง 408  ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : ระดมข้อคิดเห็นวงเปิด

ขณะที่อินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นโครงข่ายศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เว็บไซต์จำนวนมากซึ่งเปรียบเสมือนประตูในการเปิดเข้าสู่โครงข่ายนี้กลับไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ใช้อีกหลายกลุ่มซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ประสบความยากลำบากหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นั้นได้

ร่วมพุดคุยกฎกติกาที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ กรณีตัวอย่างประสบการณ์ของต่างประเทศ ทบทวนการดำเนินงานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมระดมข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ร่วมกัน

วิทยากรนำการระดมข้อคิดเห็น :

กิตติพงษ์คุณกิตติพงษ์ สุทธิ
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

มณเฑียรคุณมณเฑียร บุญตัน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

iqf6d3b48d8df6d2e49fa35a3584a34385คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
บริษัท Focal Intelligence

เอกสารอื่นๆ : (ยังไม่มีข้อมูล)

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-11

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/


อ้างอิงรูปภาพ : –

Share Button
08 ก.ค.

ความ(จำเป็น)ที่ต้อง “เป็นกลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์

ความ(จำเป็น)ที่ต้อง “เป็นกลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์

เวลา : 10:45-12:15 น.
สถานที่ : ห้อง 313  ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

การดำเนินกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากยุคแรกเริ่มเป็นอย่างมาก จากเดิมดำเนินการโดยรัฐ แต่ปัจจุบันเอกชนดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่รัฐมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้กำกับกิจการ

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญประการหนึ่งคือ แนวคิดว่าด้วย “Net Neutrality” หรือ ความเป็นกลางของเครือข่าย ซึ่งมีมุมมองว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง ผู้ให้บริการจึงควรให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกชนิดแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าบริการนั้นจะเป็นบริการอะไร

แนวคิดนี้ ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการให้สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มจะตกมาสู่ผู้บริโภค

ผู้สนับสนุน “Net Neutrality” มองว่าแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียม ไม่ต้องถูกกีดกันการเข้าถึงด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับประเทศไทย สำนักงานกสทช.ในฐานะองค์กรกำกับกิจการโทรคมนาคม ที่มีหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม จึงมีความสนใจจะหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ถึงประเด็นความเป็นกลางของเครือข่าย ว่าควรจะมีแนวทางกำกับอย่างไรจึงจะเหมาะสม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง

วิทยากร :

20150112-1421037580.13-3คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ผู้ดำเนินรายการ)

อนันต์ รัชตมุทธาคุณอนันต์  รัชตมุทธา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

rungsanคุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คุณธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

คุณวสุ_011คุณวสุ คุณวาสี
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

สุภิญญา กลางณรงค์คุณสุภิญญา กลางณรงค์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยรรยงคุณยรรยง เต็งอำนวย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
unnamedคุณพิชิต  แก้วมาคูณ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน

 

เอกสารเพิ่มเติม :
FCC เห็นชอบข้อบังคับใหม่ห้ามปิดกั้นเนื้อหา+สนับสนุนความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต
โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต
FactSheet-NetNeutrality

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-07
ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/
อ้างอิงรูปภาพ :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  http://bit.ly/1Mw0F31

Share Button
08 ก.ค.

อินเทอร์เน็ตภาษาไทย: ก้าวข้ามช่องว่างทางภาษา เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตภาษาไทย:
ก้าวข้ามช่องว่างทางภาษา เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เวลา : 10:45-12:15 น.
สถานที่ : ห้อง 408  ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เวทีเสวนา

“ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ภาษาอังกฤษจะไม่เป็นเงื่อนไขให้คนไทยบางส่วนกันตัวเองจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้า เราจะไม่ทิ้งคนอีกกลุ่มหนึ่งไว้เบื้องหลัง”

แม้เนื้อหาและบริการทั้งบนหน้าเว็บและที่เป็นแอปที่เป็นภาษาไทยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังใช้ “ภาษาอังกฤษ” หรือตัวอักษรละตินอย่างแพร่หลาย คือ “ที่อยู่อินเทอร์เน็ต” ซึ่งมีสองส่วนใหญ่ คือที่อยู่เว็บไซต์และที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทั้งสองแบบนี้เป็นเหมือนประตูไปสู่เนื้อหาและบริการ การทำให้มันอ่านและเข้าใจได้โดยผู้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงเป็นเรื่องสำคัญในการขยายจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

คนอยากใช้ที่อยู่ภาษาไทยจริงๆ หรือไม่ ทำไมไม่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนไปให้หมด รับ AEC ซอฟต์แวร์และบริการใดรองรับชื่อที่อยู่อินเทอร์เน็ตภาษาไทยแล้วบ้าง ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ยังไม่รองรับติดอุปสรรคอะไร มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทั้งนักการศึกษา ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการชื่อโดเมน และภาครัฐที่ดูเรื่องมาตรฐานอินเทอร์เน็ต

วิทยากร :

96745-60คุณสมชาย สมานตระกูล
อุปนายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย
อัครวุฒิคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐคุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจโฮสติ้งไทย
ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะคุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาคภูมิ ไตรพัฒน์คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
(ผู้ดำเนินรายการ)

เอกสารเพิ่มเติม :

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-10

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/

อ้างอิงรูปภาพ :
อัครวุฒิ ตำราเรียง http://bit.ly/1L57KZf
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ http://bit.ly/1SeWfz0
ภาคภูมิ ไตรพัฒน์  http://bit.ly/1UNcibm
สมชาย สมานตระกูล  http://bit.ly/1femzwB

Share Button
08 ก.ค.

ความเป็นส่วนตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: ชื่อเสียง ข้อมูล และการตลาดออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล:
ชื่อเสียง ข้อมูล และการตลาดออนไลน์
Privacy in digital economy:
reputation, personal data and online marketing

เวลา : 10:45-12:15 น.
สถานที่ : ห้อง 410 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : อภิปรายถกเถียง

วิถีชีวิตผู้คนปัจจุบันพึ่งพิงกับข้อมูลดิจิทัลตลอดเวลา เวทีหยิบประเด็นชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ และการตลาดออนไลน์ที่จูงใจให้คนแลกข้อมูลส่วนตัวกับโปรโมชั่นต่างๆ

ประเด็นอภิปรายจะมุ่งเน้นมิติเชิงกฎหมายทั้งที่เป็นอยู่และจะมีขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าจะมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างไร ในยุคที่ผู้บริโภคยอมแลกข้อมูลของตนกับส่วนลดเพียงเล็กน้อย

วิทยากร :

จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ

พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

คณาธิป ทองรวีวงศ์รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นักวิชาการกฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล สื่อสารมวลชน


ภคมน สืบไชย

ภคมน สืบไชย
พนักงานอัยการ ผู้เชี่ยวชาญคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  อาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลัย


กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้เขียนหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ และ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สืบค้นเพิ่มเติม :
– www.thaiprivacylaw.com
– FactSheet-Privacy

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-08

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/
อ้างอิงรูปภาพ :
รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ http://www.sju.stjohn.ac.th/

Share Button
08 ก.ค.

สื่อออนไลน์ : ความหวัง…บทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ

สื่อออนไลน์ : ความหวัง…บทบาท
ในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ

เวลา : 15:15-16:45 น.
สถานที่ : ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เวทีเสวนา

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การวางกรอบนโยบายของรัฐ และการออกกฎกติกาต่างๆ มีความชอบธรรม และได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แก้ปัญหาได้ถูกจุด และไม่สร้างผลกระทบที่ผู้มีอำนาจอาจคาดไม่ถึง

ในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกขึ้น กรอบระยะเวลาการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีไม่มาก ทุกฝ่ายต้องรีบเร่งทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด ทำให้การรับฟังความคิดเห็น และการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นถูกจำกัดไปด้วย ขณะที่ประชาชนชาวไทยซึ่งผ่านความขัดแย้งทางการเมืองมามากมายต่างก็ให้ความหวังกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้และตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่องทางการมีส่วนร่วมนั้นกลับไม่ชัดเจน

“โลกออนไลน์” เป็นพื้นที่สื่อใหม่ที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิต และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะพิเศษที่สำคัญของโลกออนไลน์ คือ เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสาร แต่เป็นผู้ส่งสารได้ด้วยในขณะเดียวกัน การแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนโลกออนไลน์นั้นเป็นไปในแนวระนาบ คือ ถูกจำกัดโดยระบบให้มีคุณค่าและมีน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ในโลกปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตยังเข้าถึงยังทุกบ้านทุกครัวเรือน สามารถรับและส่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ในสถานการณ์ที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในโลกออฟไลน์ทำงานไม่ทัน สื่อออนไลน์จึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเรียนรู้ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเท่าเทียม หากมีระบบการจัดการความคิดเห็นที่เป็นกิจจะลักษณะ สื่อออนไลน์อาจเป็นเครื่องมือที่สร้างพื้นที่ให้เสียงของประชาชนมีน้ำหนักและมีความหมายต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอื่นๆ ที่อาจตามมาในอนาคตก็เป็นได้

วิทยากร : (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

เอกสารอื่นๆ : (ยังไม่มีเอกสาร)

สื่อประชาสัมพันธ์ :

InternetGovernance 2-09

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/


อ้างอิงรูปภาพ : –

Share Button
08 ก.ค.

สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์

สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์

เวลา : 13:15-14:45 น.
สถานที่ : ห้อง 408 ชั้น 4  อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สถานการณ์การใช้มาตรา 112 มีเพิ่มขึ้นมาก จากการสำรวจขององค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่ามีจำนวนโดยเฉลี่ยแล้ว 109 คดีต่อปี โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2550 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทำให้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ พนักงานอัยการได้ฟ้องข้อหา ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเข้าไปอีก 1 ข้อหานอกจากข้อหา 112 ตามปกติ ทำให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษทั้งสองข้อหา ทำให้ผู้ต้องหาที่เป็นนักโทษทางความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีก

โดยภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 เพื่อห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์ ประกอบกับการใช้กฎอัยการศึกควบคุมการแสดงออกของประชาชนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้กฎหมายมาตรา 112 ส่งผลให้ประชาชน จำนวนกว่า 70 คน ถูกดำเนินคดี เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 38 คดี และ 25 คนอยู่ในเรือนจำ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร ร่วมกับ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตาม สถานการณ์การจับกุมและการพิจารณาคดีทางอาญา ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก เห็นว่า สถานการณ์การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกระทบกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างใกล้ตัวประชาชน จึงเห็นควรในการจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตระหนักถึงความอันตรายใกล้ตัว ผลเกิดขึ้นและปรับปรุงพฤติกรรมออนไลน์ของตนเอง

วิทยากร :

ธนาธร ทนานนท์

คุณธนาธร ทนานนท์
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อานนท์ ชวาลาวัณย์

คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

chulasak

คุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

11750033_10153353907631391_1731531718_oคุณจุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา
ดำเนินรายการ

สืบค้นเพิ่มเติม :
– FactSheet-FOE
20150717_FOE_report

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-05
ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/
อ้างอิงรูปภาพ :
คุณธนาธร ทนานนท์  http://img.tnews.co.th/

Share Button
08 ก.ค.

EPUB ทางเลือกใหม่ของการทำหนังสือยุคดิจิทัล

EPUB ทางเลือกใหม่ของการทำหนังสือยุคดิจิทัล

เวลา : 13:15-14:45 น.
สถานที่ : ห้อง 410 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : การประชุมระดมสมอง

ประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานไฟล์ประเภท epub สำหรับการจัดทำเอกสารมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการดำเนินการที่มีอยู่ในระดับสากล บริษัท กูเกิล มีการใช้งานและให้บริการประเภทไฟล์ Epub โดยได้อธิบายความหมาย Epub และแนะนำการใช้งานบางส่วนไว้ ได้แก่ “EPub คือรูปแบบไฟล์มาตรฐานแบบเปิดสำหรับหนังสือดิจิทัล ประโยชน์ของรูปแบบ ePub ที่มีต่อผู้อ่านคือช่วยให้สามารถปรับหรือ “จัดเรียง” ข้อความในหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงหน้าจอของสมาร์ทโฟน เน็ตบุ๊ก และอุปกรณ์ e-reader” (จาก https://support.google.com/books/partner/answer/3316879?hl=th)

นอกจากนี้รูปแบบไฟล์ epub เป็นไฟล์ที่มีวัตถุประสงค์และการออกแบบที่มีลักษณะของการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ที่เปิดให้ทุกกลุ่มคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากหนังสือดิจิทัลได้ ฟังก์ชันการซ้อนทับของสื่ออนุญาตให้มีการใส่สื่อเสียง วีดิทัศน์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำให้หนังสือเป็นหนังสือเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน epub ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดสำหรับให้สาธารณะนำไปใช้ จัดทำขึ้นโดยองค์กร The International Digital Publishing Forum (IDPF) องค์กร IDPF เป็นองค์กรด้านการค้าและมาตรฐานระดับสากลที่ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานเนื้อหาและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ผลิตในการสร้างเนื้อหา การสร้างระบบการอ่าน และผู้อ่าน องค์กรทำหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาเนื้อหาและเอกสารมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB) เปิดให้ผู้จัดพิมพ์หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร แมกกาซีน ผู้ขายหนังสือ นักพัฒนาโปรแกรม ระบบการอ่าน หรือกลุ่มต่างๆ ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมในองค์กรได้

ในประเทศไทยขณะนี้ยังมีกลุ่มผู้ที่ลงมือทำ epub อยู่จำนวนไม่มากนัก แต่เริ่มปรากฏมีความสนใจของกลุ่มคนมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ผลิต นักพัฒนาโปรแกรม กลุ่มคนพิการ ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มบริการห้องสมุดออนไลน์ หน่วยบริการด้านการศึกษา การศึกษาพิเศษ หน่วยงานมีความต้องการในการเรียนรู้วิธีผลิต การใช้งาน และการเผยแพร่ epub ให้มากขึ้น

วิทยากร :

ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คุณดนุพล  กิ่งสุคนธ์
กรรมการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

คุณประสิทธิ์  คล่องงูเหลือม
ที่ปรึกษาชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(ดำเนินการอภิปราย)

ATT00001

นายพัฒนา  พิลึกฤาเดช
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ.พี.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล (1988) จำกัด

unnamed (1)

คุณกนกอร ศักดาเดช
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ

สืบค้นเพิ่มเติม :
– EPUB 3.0.1 http://idpf.org/epub/301
– ‘รู้จัก EPUB สำหรับสาวก E-Reader มือใหม่’ http://www.daydev.com/2010/introduction-for-epub.html
 FactSheet-Epub

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-03

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/

อ้างอิงรูปภาพ :
ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  http://tvis.nectec.or.th
คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม http://www.pdfthai.com/
คุณดนุพล กิ่งสุคนธ์ http://www.lokwannee.com/
อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ http://www.oknation.net/

Share Button
07 ก.ค.

Cybersex : เมื่อเรื่องเพศก้าวข้ามพรมแดน

Cybersex : เมื่อเรื่องเพศก้าวข้ามพรมแดน

เวลา : 13:15-14:45 น.
สถานที่ : ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : การอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion)

เมื่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้เพศก้าวข้ามพรมแดนทั้งทางพื้นที่และร่างกาย เมื่ออารมณ์ ความรู้สึก และกิจกรรมทางเพศถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัล วิ่งไหลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ก่อให้เกิดคำถามท้ายหลายประการ จึงถึงเวลาที่จะคุยกันว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างไรกับพฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้ของคน สิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต — เพศที่ก้าวข้ามสู่พื้นที่ไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องอาชญากรรม ศีลธรรม หรือแค่พฤติกรรมมนุษย์?

วิทยากร :

จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน
ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(อาชญากรรมไซเบอร์)
krisda
กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(อาชญวิทยา)
ผศ.ดร. โทมัส กวาดามูซ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (เพศภาวะและเพศวิถี)
คณาธิป ทองรวีวงศ์รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล)

เอกสารเพิ่มเติม:
– FactSheet-CyberSex

สื่อประชาสัมพันธ์ :
InternetGovernance 2-06

ส่วนหนึ่งของเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/


อ้างอิงรูปภาพ :
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ http://goo.gl/eCSaLf
ผศ.ดร. โทมัส กวาดามูซ http://goo.gl/2NLkVC
คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ http://goo.gl/kDNN4N

Share Button
06 ก.ค.

การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน: บทบาทหน้าที่ใคร?

การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน :
บทบาทหน้าที่ใคร?

เวลา : 11:00-12:30 น.
สถานที่ : ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบ : เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว โลกออนไลน์เติบโตก้าวไปไกลและเป็นโลกที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่ด้วยมากขึ้น สื่อที่ไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์เหล่านั้น มีทั้งสื่อในเชิงสร้างสรรค์และสื่อที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เช่น การพนัน สื่อลามก การหลอกลวง และเมื่อความรุนแรงจากการขยายตัวของสื่อบนโลกออนไลน์มีมากขึ้น กลายเป็นอันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน ใครควรจะมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ในการป้องกันเด็กและเยาวชน จากเนื้อหาอันตรายเหล่านั้น?

วิทยากร :

ธามธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

อัญญาอรอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

จิราผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Theeraratดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
(ผู้ดำเนินรายการ)

เอกสารเพิ่มเติม :
สื่อประชาสัมพันธ์ :

InternetGovernance 2-14

ดูกำหนดการทั้งหมดที่ https://igf.in.th/agenda/
อ้างอิงรูปภาพ :

  • ธาม เชื้อสถาปนศิริ http://bit.ly/1HsE6eg
  • อัญญาอร พานิชพึ่งรัถ http://bit.ly/1MrR7Wz
  • ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ http://bit.ly/1K6ci02
  • ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก http://bit.ly/1JfTFUs
Share Button