แนวคิด

แนวคิด : เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
Concept Idea : Thailand Internet Governance Forum

ความสนใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนั้นมีปรากฏอยู่ในหลายกลุ่ม เช่น ในแวดวงวิชาชีพและผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต แวดวงนักวิชาการและนักวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และกลุ่มสิทธิผู้บริโภค

ประเด็นถกเถียงด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น

  • การเข้าถึง (Access) เช่น มาตรฐานเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (web accessibility), มาตรฐานคำบรรยาย (subtitle, close caption), การเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data), บทบาทของห้องสมุดกับการเข้าถึงสารสนเทศยุคอินเทอร์เน็ต, ช่องว่างทางดิจิทัล, ราคาค่าบริการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจ่ายได้
  • ความมั่นคงปลอดภัย (Security & Safety) เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล, มาตรฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, กลไกคุ้มครองผู้บริโภค, การคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyberbullying)
  • การผลิตและเผยแพร่เนื้อหา (Content & Expression) เช่น ความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (media and information literacy), การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการขับเคลื่อนสังคม, การรณรงค์ออนไลน์, เสรีภาพในการแสดงออก, ข้อความยั่วยุให้เกลียดชัง (hate speech), การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, ความโปร่งใสในการกำกับหรือกรองเนื้อหา
  • เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Economy & Environment) เช่น การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูปกฎหมายให้เอื้อกับเศรษฐกิจใหม่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การใช้พลังงานของอุปกรณ์สารสนเทศ
  • ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน (Resource & Infrastructure) เช่น การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร (คลื่นความถี่ โครงข่าย ฯลฯ), การจัดสรรชื่อและหมายเลขอินเทอร์เน็ต (ชื่อโดเมน หมายเลขไอพี ฯลฯ), เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน, Cloud Computing

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในหลายระดับ และแม้จะมีเวทีในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสนใจต่างๆ อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีเวทีกลางที่จะอนุญาตให้คนจากต่างแวดวงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมและประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

เวทีกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนโยบายอินเทอร์เน็ต ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต เช่น เวที EuroDIG (European dialogue on Internet Governance) ซึ่งเป็นเวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในระดับภูมิภาคยุโรป เวที Asia-Pacific regional Internet Governance Forum ซึ่งเป็นเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเวที Indonesian Internet Governance Forum ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศของอินโดนีเซีย

จุดร่วมของเวทีเหล่านี้ทั้งหมดคือ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วม เปิดกว้างให้ทุกคน และมีความพยายามจะให้ทุกส่วนของการประชุมมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมอย่างหลากหลาย (multi-stakeholders) มากที่สุด อาทิ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ชุมชนเทคนิคและชุมชนวิชาการ เป็นต้น

ข้อเสนอที่หลากหลายจากในเวทีต่างๆ เหล่านี้ จำนวนหนึ่งถูกรวบรวมผ่านหน่วยงานเจ้าของประเด็นและส่งต่อไปยังเวทีระดับที่สูงขึ้น เช่น เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโลก (Internet Governance Forum) ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ หรือส่งต่อไปยังกลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (WSIS) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) หรือองค์กรตำรวจสากล

การสนับสนุนให้เกิดเวทีกลาง “Thailand IGF”

สำหรับประเทศไทย แม้จะมีความตื่นตัวในประเด็นอินเทอร์เน็ตกับสังคม และมีเวทีที่จัดโดยกลุ่มองค์กรต่างๆ แต่ที่ผ่านมามักมีลักษณะเป็นการจัดเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่อง เช่น กลุ่มสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง กลุ่มสิทธิผู้บริโภค กลุ่มการศึกษา กลุ่มคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือจัดโดยมีเจ้าภาพเป็นภาคส่วนจำกัด เช่น มีเฉพาะภาคเอกชน เฉพาะภาคประชาสังคม ฯลฯ ทำให้ประเด็นปัญหาอาจไม่ถูกมองอย่างรอบด้านเพียงพอ นอกจากนี้ยังขาดกลไกที่จะนำประเด็นถกเถียงดังกล่าวเข้าสู่การถกเถียงในระดับภูมิภาคหรือระดับสากลอย่างเป็นระบบ  ทำให้การแก้ปัญหาหรือวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนัก เนื่องจากหลายประเด็นเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ เช่นประเทศต้นทางของผู้ให้บริการ

ด้วยเหตุดังกล่าว ทางกลุ่มองค์กรร่วมจัดงาน จึงเห็นควรว่าควรผลักดันให้เกิดเวทีระดับชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนและเสนอนโยบายอินเทอร์เน็ตที่รอบด้านและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังควรผลักดันให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับทุกภาคส่วนมีความรู้และทรัพยากรที่เพียงพอที่จะเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวได้อย่างมีความหมาย

องค์กรร่วมจัด


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

สถาบันเชนจ์ฟิวชัน

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

diplo

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น